Kontakt
Image1
Image2
Važnost karijernog usmjeravanja

Konkurs Općine Ilidža za stipendiranje učenika i studenata (otvoren do 2.11.2013.)

Sarajevo, 24.10.2013. godine

K O N K U R S
za stipendiranje talentovanih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/ akademskoj 2013/2014. godini


Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje u školskoj/akademskoj 2013/2014. godini i dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće kriterije i to:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
 2. da imaju prebivalište na području općine Ilidža;
 3. da su redovni učenici javnih ustanova srednjih škola Kantona Sarajevo i redovni studenti  visokoškolskih ustanova (fakulteti/akademije) članica Univerziteta u Sarajevu;
 4. da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini (2012/2013) imali slijedeći uspjeh u školi,odnosno fakultetu i to:
  1. učenici prvih razreda srednjih škola koji su od trećeg do devetog razreda osnovne škole imali prosječnu ocjenu 5,0 i ocjenu iz vladanja primjerno,
  2. učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola  koji su u prethodnom razredu ostvarili prosječnu ocjenu 5,0 i ocjenu vladanja primjerno,
  3. redovni studenti prve godine studija koji su u završnom razredu srednje škole imali prosječnu ocjenu 5,0 i ocjenu iz vladanja primjerno, te da nisu obnavljali godinu,
  4. redovni studenti tehničkih fakulteta (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički,  mašinski, fakultet za saobraćaj i komunikacije), medicinskog fakulteta i srodnih fakulteta (stomatološki, farmaceutski, veterinarski i fakultet zdravstvenih studija) sa prosjekom ocjena iz prethodne godine studija najmanje 7,5 i redovni studenti ostalih fakulteta sa prosjekom ocjena najmanje 8,0, koji nisu obnovili godinu,
 5. da nisu ostvarili pravo na stipendiju u školskoj/akademskoj 2013/2014. godini po osnovu uspjeha u učenju od javnog sektora (općine, grad, kanton, FBiH, BiH i fondovi)..

Apsolventi nemaju pravo na stipendiranje.

Stipendija se dodjeljuje za školsku/akademsku 2013/2014. godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci.

Uz ispunjenu prijavu na Konkurs (obrazac prijave može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili na www.opcinailidza.ba ) kandidati trebaju dostaviti slijedeće:

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH ili kopiju lične karte (CIPS),
 2. Prijavu mjesta prebivališta (CIPS),
 3. Potvrdu o upisu u školsku/akademsku 2013/2014. godinu kao redovan učenik - student,
 4. a) Dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena od trećeg do devetog razreda osnovne škole
  za učenike prvog razreda srednje škole,
  b) dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena u školskoj 2012/2013. godini
  za učenike drugog, trećeg, četvrtog razreda srednje škole i studente prve godine studija,
  c ) uvjerenje o prosjeku ocjena u akademskoj 2012/2013. godini
  za studente druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija.

Sva dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije, te ne smiju biti starije od 6 mjeseci. Dokumenta dostavljena uz prijavu na Konkurs se ne vraćaju. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti u Cenar za pružanje usluga građanima  Općine Ilidža ili putem pošte na adresu Općina Ilidža, ul. Butmirska cesta 12. 71210 Ilidža.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.  Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje Općine Ilidža, ul. Butmirska cesta 12 (telefon 775-722, 775-720, 775-718 i  775-717).

scroll back to top

Javni oglas za dodjelu stipendija JP Elektroprivreda Sarajevo d.d. (otvoren do 2.11.2013.)

SARAJEVO, 24.10.2013. godine

JAVNI OGLAS
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2013/2014. GODINU

I

Objavljuje se Javni oglas za dodjelu 25 (dvadesetpet) stipendija redovnim studentima na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine za akademsku 2013/2014. godinu, a prema iskazanim potrebama organizacionih dijelova Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, kako slijedi:

1. DIREKCIJA DRUŠTVA

 • Elektrotehnički fakultet, odsjek elektroenergetski
  - 2 (dvije) stipendije za studente II godine prvog ciklusa studija
  (stipendije se dodjeljuju za prvi i drugi ciklus studija)
 • Mašinski fakultet, odsjek energetski
  - 1 (jedna) stipendija za studenta I godine drugog ciklusa studija

2. PODRUŽNICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA

 • Elektrotehnički fakultet, odsjek elektroenergetski
  - 1 (jedna) stipendija za studente II godine prvog ciklusa studija
  (stipendije se dodjeljuju za prvi i drugi ciklus studija)
  - 1 (jedna) stipendija za studenta I godine drugog ciklusa studija
 • Mašinski fakultet, odsjek energetski
  - 1 (jedna) stipendija za studenta II godine prvog ciklusa studija
  (stipendije se dodjeljuju za prvi i drugi ciklus studija)

3. PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ", KAKANJ

 • Elektrotehnički fakultet, odsjek elektroenergetski
  - 1 (jedna) stipendija za studenta II godine prvog ciklusa studija
  (stipendije se dodjeljuju za prvi i drugi ciklus studija)
 • Mašinski fakultet, odsjek energetski
  - 2 (dvije) stipendije za studente II godine prvog ciklusa studija
  (stipendije se dodjeljuju za prvi i drugi ciklus studija)

4. PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA", TUZLA

 • Mašinski fakultet, odsjek energetski
  - 1 (jedna) stipendija za studente III/IV godine prvog ciklusa studija
  (stipendije se dodjeljuju za prvi i drugi ciklus studija)
  - 1 (jedna) stipendija za studenta I godine drugog ciklusa studija
  - 1 (jedna) stipendija za studenta II godine drugog ciklusa studija

5. PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHAĆ

 • Elektrotehnički fakultet, odsjek elektroenergetski
  - 1 (jedna) stipendija za studenta II godine drugog ciklusa studija
 • Građevinski fakultet, odsjek geodezija
  - 1 (jedna) stipendija za studenta II godine prvog ciklusa studija
  (stipendije se dodjeljuju za prvi i drugi ciklus studija)

6. PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA"  MOSTAR

 • Elektrotehnički fakultet, odsjek elektroenergetski
  - 1 (jedna) stipendija za studenta I godine drugog ciklusa studija
  - 1 (jedna) stipendija za studenta II godine drugog ciklusa studija

7. PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

 • Elektrotehnički fakultet, odsjek elektroenergetski
  - 3 (tri) stipendije za studente II godine prvog ciklusa studija
  (stipendije se dodjeljuju za prvi i drugi ciklus studija)

8. PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" TUZLA

 • Elektrotehnički fakultet, odsjek elektroenergetski
  - 1 (jedna) stipendija za studenta II godine prvog ciklusa studija
  (stipendije se dodjeljuju za prvi i drugi ciklus studija)
  - 1 (jedna) stipendija za studenta III/IV godine prvog ciklusa studija
  (stipendije se dodjeljuju za prvi i drugi ciklus studija)
 • Mašinski fakultet, odsjek energetski
  - 1 (jedna) stipendija za studenta II godine prvog ciklusa studija
  (stipendije se dodjeljuju za prvi i drugi ciklus studija)

9. PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA

 • Elektrotehnički fakultet, odsjek elektroenergetski
  - 3 (tri) stipendije za studente I godine drugog ciklusa studija

II

Kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

 • da su redovni studenti odgovarajućeg fakulteta i godine studija i
 • prosjek ocjena najmanje 8,00.

III

Kao dokaz o ispunjenju uslova, kandidati su, uz prijavu na Javni oglas i biografiju/CV, dužni u ovjerenoj kopiji dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • potvrda/uvjerenje o redovnom studiranju na odgovarajućem fakultetu, godini i ciklusu studija u akademskoj 2013/2014. godini,
 • potvrda/uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena za sve položene ispite,
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
 • CIPS potvrda o prebivalištu, ne starija od 6 mjeseci.

U prijavi na Javni oglas kandidati su dužni navesti poziciju (organizacioni dio iz Javnog oglasa) za koju se prijavljuju.

Dokumenti dostavljeni uz prijavu neće se vraćati.

IV

Rok za dostavljanje prijava na Javni oglas je 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V

Prijava sa dokumentima dostavlja se putem pošte ili lično, u zatvorenoj koverti, na adresu:

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo
Služba za upravljanje ljudskim resursima - Javni oglas za dodjelu stipendija
Vilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo

scroll back to top

U Sarajevu sutra sajam stipendija

(Sarajevo, 7.10.2013. godine) - Četvrti Sajam stipendija u Sarajevu koji organizuje Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu bit će održan sutra od 10 do 17 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Sajam stipendija je jedinstvena manifestacija ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Na ovaj način imat će mogućnost da predstave svoje programe stipendiranja i finansijske podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu.

Učešće na Četvrtom sajmu stipendija do sada je prijavilo 19 institucija koje će predstaviti različite oblike finansijske podrške (stipendije, jednokratnu finansijsku podršku, kredite, zajmove) bh. građanima za studij u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, saopćili su organizatori.

(FENA)

scroll back to top

Aieste Online Career Fair

 

 

(Sarajevo, 18.10.2013. godine) - IAESTE Online Career Fair, sajam koji se održava od 14. oktobra - 7. novembra, odlična je šansa za sve koji traže posao da pronađu korisne informacije, uspostave kontakte sa vrhunskim poslodavacima i univerzitetima, razmijene iskustva sa drugim studentima iz više od 15 zemalja Evrope - a sve to iz svog naslonjača!

Ako ste student prirodnih nauka ili nekog tehničkog fakulteta, ili ste nedavno diplomirali i htjeli biste iskoristiti neku od poslovnih ili edukativnih prilika širom Evrope, ovo je informacija koja vam može biti od koristi.

IAESTE Online Career Fair, sajam koji se održava od 14. oktobra - 7. novembra, odlična je šansa za sve koji traže posao da pronađu korisne informacije, uspostave kontakte sa vrhunskim poslodavacima i univerzitetima, razmijene iskustva sa drugim studentima iz više od 15 zemalja Evrope - a sve to iz svog naslonjača!

Virtualna platforma omogućava vam da kao učesnik istražite profile kompanija, aplicirate za posao i komunicirate sa predstavnicima istih, kako biste dobili bolji uvid u uslove rada, aktuelne projekte ili istorijat kompanije.

Kroz profile brojnih evropskih univerziteta, ovaj Sajam nudi i zanimljive informacije za studente prirodnih i tehničkih nauka koji su zainteresovani za studiranje u inostranstvu. Pored toga, tu su i zanimljive informacije i savremeni online seminari koji će sigurno biti od koristi svim zainteresovanim za gradnju internacionalne karijere!

Više informacija o svemu ovome možete pronaći na Facebooku: https://www.facebook.com/IAESTEOnlineCareerFair ili posjetiti službenu internet stranicu događaja: http://www.onlinecareerfair.sk/

 

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/aa

scroll back to top

Stipendije fondacije "Safvet-beg Bašagić"

(Sarajevo, septembar 2013. godine) - Cjelovit tekst konkursa Fondacije "Safvet-beg Bašagić" za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2013/14. godinu dostupan je putem linka:

http://www.stipendije.ba/stipendija/1032

scroll back to top

Da li ste koristili usluge javnih službi za zapošljavanje?

Da, učestvovao/la sam u jednom od programa - 10.5%
Da, koristio/la sam usluge CISO ili job kluba - 15.6%
Da, pratim i primam oglase sa web portala Zavoda - 9.8%
Da, učestvovao/la sam na radionicama grupnog informisanja - 2.5%
Ne - 61.6%

Vijesti

FacebookTwitter

Ostale Vijesti

Karijerno usmjeravanje djece

Karijerno usmjeravan…

(Sarajevo, mart 2018. godine) - JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo nastavlja sa redovnim aktivnostima u oblasti karijernog usmjeravanja. U p...

Read more
Poziv za prijave za učešće u programu „PoWEr“

Poziv za prijave za …

(21.8.2017. godine) - Fondacija 787 u periodu od septembra 2017. do februara 2018. godine održava program ekonomskog osnaživanja „PoWEr“ koji je namijenjen že...

Read more
POZIV ZA STUDENTE, DIPLOMIRANE EKONOMISTE I/ILI MLADE INŽENJERE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE INDUSTRIJE I OSTALIH DJELATNOSTI VEZANIH ZA EKONOMSKI I RURALNI RAZVOJ

POZIV ZA STUDENTE, D…

Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD), poziva sve zainteresovane studente završnih godina, diplomirane ekonomiste i/ili mlade inženjere iz opština sjeve...

Read more
MS&WOOD nudi stipendije i posao

MS&WOOD nudi stipend…

(Sarajevo, 15.6.2017. godine) - Bosanskohercegovački proizvođač visokokvalitetnog dizajniranog namještaja MS&WOOD sa pogonima u Fojnici objavio je poziv bud...

Read more
Prijavite se na YEP/IEEE Inovacijski izazov

Prijavite se na YEP/…

(Sarajevo, 13.6.2017. godine) - Međunarodni institut inženjera elektronike i elektrotehnike (IEEE) i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajc...

Read more
Novo od Hoću.ba

Novo od Hoću.ba

hoću.INFO 1. Odlična prilika za studente: Honorarni posao u Sparkasse banci Odlična prilika namijenjena studentima za honorar...

Read more
 • 1
 • 2
 • 3

Ključne kompetencije

FacebookTwitter

Ključne kompetencije

Europska unija 2006. godine definirala je osam ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja:

 • Komunikacija na maternjem jeziku
 • Komunikacija na stranim jezicima
 • Digitalne kompetencije...

Read more

Nekoliko stepenica

FacebookTwitter

KOJE TREBAMO PREĆI

Ključne kompetencije

Read more

Brojač posjeta: Ukupno 696754